Aile Sigortası

Üzerine titrediğimiz aile bireylerimiz günlük yaşamlarında çok çeşitli tehlikelerle karşı karşıya gelebilmektedirler. Çoğu kez bu tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanılmakta ve uğranılan zararın telafisi mümkün olmamaktadır.

Anadolu Aile Sigortası Poliçesi aile üyelerinin karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı oluşturulmuş, geniş bir güvence paketidir. Aile Sigortası poliçesi ile verilen teminatlar;

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATI

Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettireni ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerini, sigorta süresi içinde ve günün 24 saatinde meydana gelecek kaza neticesinde uğrayacakları ölüm dahil bedeni zararları bu özel şartlar ile ilişik "Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin eder.
1. Sigorta aile reisi ve aile bireylerinden medeni hakları kullanma ehliyeti olan herhangi biri tarafından yaptırılabilir.
2. Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır.
3. Sigorta teminat kapsamına giren bir kaza sonunda, poliçede belirtilen ailenin tüm bireyleri için yapılan tedavi giderleri toplamı, poliçede gösterilen teminat limitini aşamaz.
4. Nakil masrafları teminatı, sigorta teminat kapsamındaki şahısların poliçe teminatına giren herhangi bir kazaya maruz kalmaları halinde, sigortalının tedavisinin yapılacağı yer/yerlere nakli için tutulacak ambülans ve benzeri nakil araçlarına ödenecek ücretleri belgelenmesi kaydıyla poliçede yazılı limite kadar temin eder.
5. Cenaze defin masrafları teminatı, sigortalı şahsın poliçe teminatına giren bir kaza nedeniyle vefatı halinde, cenazenin defnedilmesi için yapılacak masrafları belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı limite kadar temin eder.

SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATI

Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu bu özel şartlar ve ilişik "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin eder.

1. Sigortalının evinde beslediği evcil hayvanların verebileceği zararlardan kaynaklanan sorumluluğu da poliçe teminatına dahildir.
2. İstisnalar :
'Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları' istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
a. Her türlü borç sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklar,
b. Kira, ödünç alma, depozit ve benzeri sözleşmelere göre tevdi olunan şeylerin kaybolması veya hasara uğraması nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar,
c. Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların kastından ileri gelen zararlar,
d. Her türlü netice zararı ve çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar,
e. Başka bir sigorta ile temin olunan sorumluluklar,
f. Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların birbirlerine karşı olan sorumlulukları,
sigorta teminatının dışındadır.

KİŞİSEL EŞYALAR SİGORTASI TEMİNATI

Bu sigorta ile sigortacı, poliçe kapsamındaki aile bireylerinin(Sigortalılar) ikametleri dışında günlük yaşamları sırasında üzerlerinde ve yanlarında bulundurabilecekleri, kişisel eşyalar ile diğer parayla ölçülebilir kıymetlerin;
3. Kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç ve yankesicilik sonucunda veya, - Sigortalıların maruz kalabileceği ferdi kaza sigortası teminatına giren bir kaza sonucunda
çalınması, kaybedilmesi, hasarlanması veya zayi olmasından kaynaklanacak zararları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları'nın A.1, A.2, A.3, A.4, A.6 maddeleri hariç diğer hükümleri ve aşağıda yazılı özel şartlar dairesinde temin eder.
Sigortalıların yukarıda tanımlanan şekilde gerçekleşecek rizikolar sonucunda zayi olacak ehliyet, nüfus hüvyet cüzdanı ve benzeri belgelerini yeniden çıkartabilmek için yapacağı masraflar, belgelendirilmek kaydıyla, poliçede verilen kişisel eşyalar sigorta bedelinin % 20'sini geçmemek üzere teminata dahildir.
İstisnalar :
1. Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
a. Aşınma, yıpranma, güve ve haşere zararları ile atmosferik şartlar sebebiyle husule gelen zararlar,
b. Gümrük veya diğer idari makamlar tarafından geciktirme, elkoyma, alıkoyma, haczedilme veya imha sonucu meydana gelen zarar ve ziyanlar,
c. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın); iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlar.
2. Aşağıda sayılan eşya ve değerler sigorta teminatının dışındadır:
a. Seyahat biletleri,
b. Kredi kartları,
c. Cep telefonları,
d. Taşınabilir Bilgisayarlar ve aksamları,

Zarar ve Ziyanın Meydana Gelmesi:

Sigorta ettiren, işbu poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu poliçe kapsamındaki kıymetlerde meydana gelecek zarar ve ziyanla ilgili tutanakları, vesair gerekli belgeleri temin ederek sigortacıya vermek ve olayın ayrıntılarını mümkün olan en kısa zamanda sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

ANA SAYFA| KURUMSAL| ETKİNLİKLER| TEKLİF AL| REKLAMLAR | İLETİŞİM | İNSAN KAYNAKLARI
LİNKLER >>> ANADOLU SİGORTA| ANADOLU RİSK| DASK| TRAMER | Denizli Sigorta Mega Tasarım - 2010